The quest to find the meaning of life would be in vain if we had to live a life without travel. I really can’t imagine that. Travel is the “passion” driving us to create Movearound Journey. Movearound Journey is the space to add value and significance to a live-to-travel kind of life. We are more than ready to share experiences with great minds who think alike.
: )

“Do it with passion, or not at all.”

..
คิดไม่ออกเลยว่า ถ้าไม่ได้เดินทาง ชีวิตจะเหลือความหมายอะไรไว้ให้ค้นหาอีก .. นั่นคือ passion ง่ายๆ ที่ทำให้เราทำ Movearound Journey เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับเติมเต็มคุณค่าและความหมายให้กับการมีชีวิตอยู่เพื่อออกเดินทาง

เราได้เรียนรู้ ทดลอง และปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองตามจังหวะของการก้าวเดินไปยังแต่ละสถานที่ หลายสิ่งหลอมรวมให้เรากลายเป็นเรา และพร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ที่เราได้พบเจอผ่านการเดินทาง รวมไปถึงสถานที่สวยๆ ที่ยังคงรอคอยให้เราออกไปค้นหาในโลกใบใหญ่ใบนี้ ..

ทุกตัวอักษรในเว็บไซต์ Movearound Journey เราเขียนมาจากใจ 

ทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่เคยทำให้เราปวดหัวตอนทำแผนเที่ยว เรายินดีแบ่งปัน และพร้อมเป็นเพื่อคอยพูดคุย ให้คำแนะนำ แค่ Inbox คุยมาคุยผ่าน Facebook Movearound Journey ของเรา

เราเป็นคนชอบถ่ายรูปมาก จนอาจกล่าวได้ว่า กล้องถ่ายรูป คืออีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญของชีวิตเรา ฉะนั้นเราจึงอยากแบ่งปันมุมมองจากภาพที่เราได้พบผ่านสถานที่ที่เราประทับใจลงใน Instagram movearound_journey ของเรา

นั่นคือทุกช่องทางในการแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางของเรา ทุกตัวอักษร ทุกรูปภาพ คือทุกความรู้สึกที่เราอยากชวนพวกเธอมาออกเดินทางไปรอบๆ ด้วยกัน อาจไม่จำเป็นต้องรอบโลก แต่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเก็บความทรงจำไว้เติมเต็มความหมายของการมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าเธอชอบเดินทางเหมือนกัน เรามา Move Around ไปด้วยกันนะ : )