Brochure

Alumni Year Book Warwick Institute

Brochure แนะนำสถาบันกวดวิชา Warwick Institute หรือสถาบันวอร์ริค เป็นสถาบันเพื่อการศึกษาอย่างครบวงจร ปัจจุบันได้เปิดบริการให้คำปรึกษาและเปิดสอนในทุกรายวิชาที่จำเป็นต้องใช้ยื่น Admission ของหลักสูตรนานาชาติจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ รวมถึงบริการต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกๆ ขั้นตอนของการเตรียมตัวยื่น Admission ในแต่ละหลักสูตร คือผู้นำด้านการให้คำปรึกษาและการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเราได้ช่วยให้นักเรียนกว่า 2,500 คนแอดมิชชั่นติดตลอด 8 ปีที่ผ่านมา

port-warwick
port-warwick1
port-warwick3
port-warwick2
port-warwick5
port-warwick4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
E-mail : journey.movearound@gmail.com
Phone : 081-455-2022 (Bell) / 085-067-4499 (Vee)
Inbox Facebook : Movearound Journey Fanpage