เขื่อนแม่กวงอุดมธารา-1

Take-a-Walk-10
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา-2